Производство и внос на рекламни продукти
+ 359 (0) 88 4 268 960 Телефон за контакти
Пн - Пт 09:00 - 18:00 Работно време

АНТИКОРУПЦИОННА ПОЛИТИКА И ЕТИЧЕН КОДЕКС

АНТИКОРУПЦИОННА ПОЛИТИКА И ЕТИЧЕН КОДЕКС на ФЪНКИ ПЛЮС ЕООД

За да се предотврати корупцията, ФЪНКИ ПЛЮС ЕООД извършва всички свои дейности в съответствие с действащото законодателство във всички области на дейността и се ангажира да спазва следните принципи от Кодекса по етика и поведение.

1. Спазване на закона и етичните ценности. Спазвайте действащото законодателство и вътрешните разпоредби, като действате в съответствие с ценностите и Кодекса по етика и поведение на ФЪНКИ ПЛЮС ЕООД.
2. Нулева толерантност към подкупи и корупционни практики:
2.1. Нулева толерантност: Насърчаване на културата за борба с корупцията и  подкупа, като се забранява влиянието върху волята на трети страни с цел  получаване на предимство, насърчаване на благосклонното отношение или гаранцията за получаване на ползи за компанията.
2.2. Доставка и приемане на подаръци и покани от името на компанията:
Избягвайте доставкатаи или неоправданото приемане, пряко или косвено, на комисионни, плащания или подаръци, които предполагат каквато и да е полза.
3. Предотвратяване прането на пари и прозрачната комуникация. Избягвайте плащаният а и паричните постъпления, следете източника и целта на средствата, за  да спазвате правилата за изпиране на пари и финансиране на тероризма.
4. Прозрачни отношения с общността. Избягвайте извършването на неправомерни плащания, като например плащания за облекчаване на плащанията към държавни  служители, дарения за прикриване на незаконни плащания или пряко или не пряко  финансиране на политически партии, представители или кандидати на такива.
5. Конфликт на интереси. Действайте лоялно и се грижете за защитата на  интересите на Фънки плюс ЕООД, катои збягвате ситуации, които могат да доведат до конфликт между личните интереси и тези на фирмата, както и поради дейности или  операции извън групата или поради лични интереси или транзакции, икономически  свързан и с фирмата. Ако има конфликт на интереси, трябва да бъде докладвано чрез активираните за това канали.
6. Наблюдение на собствеността и поверителност на данните. Спазвайте всички действащи норми, свързани с информационната сигурност и защитата на данните, следвайки и спазвайки мерките на защита на данните на клиенти и чувствителна информация, собственост на Фънки плюс ЕООД за предотвратяване достъпа на външни и лица и служители до информация  и данни, за които те не са упълномощени.
7. Строгост в контрола, надеждност и прозрачност. Вярно и адекватно отразяване  на всички действия, операции и транзакции на Дружеството в предвидените за това книги и записи, в съответствие с принципа за контрол, надеждност и прозрачност на информацията.
8. Разширяване на ангажимента към партньорите в бизнеса. Уверете се, че Фънки плюс ЕООД  установява бизнес отношения с партньори, които са доказали етичното  си поведение и високо ниво на ангажираност, което гарантира стабилни бизнес  отношения, като по този начин се избягва липсата на почтеност на хората или субектите, с които се извършва бизнес.
9. Насърчаване на непрекъснатото обучение по етика и съответствие на всички  служители, като се обръща специално внимание на борбата с  измамите и корупцията, както и с осигуряването на необходимите човешки и  материални ресурси, за да може да бъде осъществено ефективно разпространение на тази политика, както и прилагане на средствата за предотвратяване и разкриване на незаконни действия. В случай, че някой служител има доказателства или съмнения относно каквато и да е форма на измама или корупция, той трябва да докладва това незабавно, така че въз основа на надлежен контрол служителят по корпоративно съответствие може да съобщи фактите на Управителя, за да бъде в състояние и да започне съответните разследвания и изясняване на фактите.
Акт. 01-02-2024г.